طب ارتومولکولار 

ساختار مولکولی بدن انسان به دلیل مصرف غذاهای بی کیفیت و وجود سموم مختلف زیست محیطی و افکار منفی  به مرور بهم میریزد و در نتیجه کمبود ، کم کاری ، و مسمومیت بروز میکند و ما بیمار میشویم . طب ارتومولکولار با شناخت کمبودها ، کم کاریها و رفع مسمومیت های مختلف سلامت ما را باز میگرداند  . در واقع اصلاح ساختار مولکولی بدن وظیفه طب ارتو‌مولکولار است.

طب تغذیه

تغذیه قلیایی

طب ضد پیری

طب ارتومولکولار