درباره دکتر محمد مهدی شریفی 

عضو رسمی سازمان بین المللی مشاورین تغذیه در کانادا است و عناوین بالا به معنی مشاور تایید شده تغذیه و مشاور تایید شده طب ارتومولکولار توسط همین سازمان اعطا شده است.

طب تغذیه

تغذیه قلیایی

طب ضد پیری

طب ارتومولکولار